Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen welke door derden worden aangeleverd en waarover Van der Spek Vianen B.V. geen controle heeft. Van der Spek Vianen B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, privacy of enig ander aspect van deze informatie.

Privacy
Van der Spek Vianen B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Door middel van deze privacy policy wil Van der Spek Vianen B.V. duidelijkheid scheppen in hetgeen Van der Spek Vianen B.V. met uw persoonlijke gegevens doet.

Privacy persoonsgegevens
U kunt deze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. De informatie die Van der Spek Vianen B.V. op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Van der Spek Vianen B.V. zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve wanneer Van der Spek Vianen B.V. hier wettelijk toe wordt verplicht.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Op de inhoud en vormgeving van deze site, de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en/of videofragmenten, en andere objecten) en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Van der Spek Vianen B.V. en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi)commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Van der Spek Vianen te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.